Escrito ta l’Asoziazión Amigos de a Cultura Chodiga de Tarazona “Moshé de Portella”.
En remeranza de os chodigos de Tarazona.

Miguel Ángel Motís Dolader

Presonache

Yunez Azamel, rab mayor de l’alchama. Casato con Miriam. Pertenex á la man mayor u aristocrazia. Bibe en a Rúa Alta amán de a Sinoga. Tien tres fillos que s’adedican á autibidaz clau: Simuel, que quiere siguir os pasos de o pai suyo, lo han nimbiato á estudiar ta Tudela ta una academia rabinica e á iniziar-se en a prautica de a medezina dimpués de completar os suyos estudios de Torah e Talmud chunto á o suyo prochenitor; Cheudá (Judah), corredor de comerzio, muito binculato á o mercato de sedibles e á la crompabenda de bestiar e l’empriesto; Abraam, platero con dizienda de que mesmo rezibe encargos de o capetulo catedralizio en a confezión de calizes e copons. A suya filla mayor s’ha casato con un rabín de Borcha (Juce Mehe) e como dote aporta un numbro considerable de biñers. A menor se troba en edat de maridar. En l’inte de a espulsión se yeran efeutuando as negoziazions á trabiés d’un entremeyo u emponderador de Tudela, posiblemén con bel primo segundo ta conzentrar o patrimonio. En istos tiempos barucosos a muller suya ye empreñata. Una parti d’iste linache eba adotato lo baltizo con a enchaquia de a Disputa de Tortosa (1413-14) promobita per Benedet XIII. Un d’os suyos patriarcas, Ezmel Azamel, prene o nombre d’Esperandeu de Santa Fe, que s’incorpora luego ta la oligarquía ziudadana e beluns de os suyos deszendiens aparexen á finals de o sieglo XV como canonches de a Seu de Tarazona. En ye un de os grans terrateniens e finanziers de a ziudat.

Contesto temporal

As suyas remeranzas se produzen á l’alba de o día 31 de chulio, zaguer día de permanenzia en Tarazona ta os chodigos que se’n ban ta Tudela.

Relato

Dimpués de rezar o mío zaguer kidush, a mía zaguera orazión, os güellos míos se son enrasatos con as glarimas de a malinconía e de a dolor. Una catupla d’emozions engaronan o mío corazón. ¿Qué sinrazón ha empuxato á promulgar iste Decreto d’Espulsión, que ha portato á o nuestro sobirano, o nuestro siñor don Ferrando, de qui semos “cofres e tresoro” á forachitar-nos d’istas tierras en as que naxioron os pais de o nuestros pais, os lolos de os nuestros lolos… dica do a memoria de yo fa burro falso? ¿Qué labrador ye capable d’esforrazinar os xarmientos que rechitan en o bitau? Me’n alcuerdo de o mío lolo, dentrato ya en velledat e antiguedat (muito biello), que me recontaba falordias de cuan Alifonso I, clamato asinas o Batallero, rindió a plaza con as suyas mainatas en l’año 1123 d’a era cristiana, e o respeto que amostró enta nusaltros, premitindo-nos siguir bibindo en o mesmo bago que antis más, en o bico de o Zinto, forga de as tres culturas. Dende aquí mesmo, dende a Rúa, beigo a morería e a cristiandat de bez. A chudería en os piez de a Zuda, siede e simbolo de o poder musulmán e dimpuesas cristiano bi ye perén presén cuan i debantamos a güellada, e cuan o sol ye en o suyo zénit A Malena proyeuta la suya silueta lambreña. Garra mezquita u sinoga podeba debantar-se per denzima d’ella. Ista nuei me ricorda a que pasoron os anzestros nuestros en Echipto antis de lur aliberazión de a tiranía de o faraón. Pero ista begata no imos ta bella Tierra de Promisión sino enta un nuebo catiberio, enta un nuebo esodo. Cuasi setanta familias componen l’alchama. Muitos d’els nantan e se meten en marcha; os que enfilamos ta Tudela, en do tenemos familias que nos empararán, emos parato as nuestras azemblas e apuraremos dica o zaguer inte; aquéls que negozioron con os de Calatayú e Zaragoza embarcar en Tortosa con rumbo enta Nápols s’aprestoron ya ta o camín e logoron chiquetas nabatas ta sulquiar l’Ebro, abe ya cuasi tres días, pos o biache ye penible e a chornada luenga. Altras familias agüespan dudas en lur corazón u ya se son combertitos prenendo como patrins á chen prenzipal de a ziudat que lis han persuadito ta quedar-se. Ayere presenzié en a Rúa como lo neofito Johan Ferrández rogaba á la suya muller Duenya que se fese cristiana e, dimpués d’un luengo abrazo, azeutó; ye o binclo de l’amor.

Cuan chito a güellada entazaga e contemplo as piedras silens de o bico, baxo iste zielo empreñato de luminarias, en do naxioron os pais de os míos pais e os lolos de os míos lolos, as glarimas no pueden fer altra cosa que brotar. Ye o planto amargo de tantas chenerazions de os mayors de yo. En istas carreras en han trasmeso tantas de ninezas, tantos d’afans, uns coronatos, ¡Cuántas ilusions forgatas que, agora, de sopetón se trunca.

Os pensamientos, aromas e ricordos s’arrebullonan freneticamén: as lobas per a coronazión, maridache u nadal de os nuestros sobiranos festellatos en a plaza de a chudería nueba en a que desembocaban prozesionalmén as nuestras Torah adrezatas con ricos brocatos e rimmonim en plata sobredorata, entonando canticos; as enramadas arixitas en o Sukkot, os escambios de presens con cristianos e musulmans en emprenzipiando e encomenzando a Pascua; a ulor á o hamín, o nuestro potache, rezién feito; as rosas plegatas de tallar; os intes tan duros bibitos cuan as compañías de gascons e castellanos baxo as órdens de Pietro I o Cruel asedioron a ziudat e la destruyoron con bombardas e foníbols e la saquioron. Ricordo a nuestra inmensa dolor cuan beyemos cómo a nuestra sinoga -como a mezquita e numbrosas ilesias- yeran pasto de as flamas e a chenerosidat de o bispe Calvillo que en 1371 nos premitió tornar-la á debantar sobre as suyas zenisas.

En aquels años d’albersidaz toz aportemos o nuestro cheneroso esfuerzo ta reconstruyir-la piedra á piedra, rechola á rechola, cuan o mesmo Pietro IV dandaliaba sobre a combenenzia d’esboldregar-la. I creyemos un foco de cultura con una chicota escuela de tradutors en do cualsiquier ombre saputo yera bien rezebito, en do se bulcaban de l’ebreu u de l’arabe ta luengas romanzes u cristaniego obras de filosofía e medezina… en do se daban á conoxer as obras d’Aberroes, Abizena, Maimonides… Ampremos tanto á labradors e artesanos como á siñors, conzellos e á o mesmismo capetulo de a Seu catedralizia. Loguemos lurs tierras, compartiemos botigas e mercato. ¿No fuen alcaso mudéxars os que debantoron as nuestras casas e sinogas? Á trabiés de os nuestros corredors e mercaders trayemos paños de Flandes, de Bruxas, de Londres con os que se bistioron siñors e dinidaz e os artesanos nuestros tanoron piels e texioron lanas, lins e cañimos… Aportemos os nuestros treballos, as nuestras intelichenzias e os nuestros diners. Ista tierra de siempre estió bogal con os suyos. Mesmo adautamos lurs fueros en as nuestras desposizions, en os nuestros achustes matrimonials perque lurs leis protecheban á biduas e popiellos, achirmanando fuero e Talmud. Israel e Aragón. O corazón de yo ye xalapato e estallato: me siento chodigo e aragonés de bez. Dios mío, ilumina-me en ista cruzillata fatal, premite-me estar fidel con yo mesmo e á o mesmo tiempo con o mío pueblo que deseya que encapeze a marcha, como fazió Moisés con a suya arramata. ¿M’aprestaré ta o destierro u permanexeré en o mío esilio interior prauticando á amagatons a fe de os míos mayors que me probeye d’identidat e sentito? ¿Siguiré abantando á o Dios d’Israel á amagatons e permanexeré aquí, u proclamaré a tuya Grandeza mesmo á tamas de perder ista tierra que tanto aimo? ¿He á perder-la ta ganar-me? Faiga-se a tuya boluntat, en as tuyas mans m’encomiendo, mena os míos trangos con sapenzia. En cualsiquier caso, seiga cual seiga a dezisión que prenga, Tarazona, a mía Cherusalén en miniatura, m’acompañará traquetada á traquetada. Me rechiro de dolor… pero en meyo d’a dolor bella berra de l’anima mía farfalla: ¿podré tornar bel día ta ísta, a mía tierra, alcaso dimpués d’un nuebo transito per o desierto de a tristura emercherá de nuebas l’asperanza d’un ritorno? Miriam agora ye empreñata e ya siente as patadetas de o ninón en a suya pancha… ¿Talmén o fillo de yo u os d’a estirpe suya bibirán de nuebas baxo iste zielo plen d’estrels? Igual como Moisés, Isaac e Chacob obedexeremos os tuyos desinios. Quizau pasen zenturias e mesmo añadas setanta begatas siete, pero en a nuestra pregaria perén s’ascuitará o leco sondormito de os recosiros d’una quexa que si iste suenio se cumplise será goyo e alabanza.

¡Á, Tarazona! Només con sentir-te en as mías entrañas me rechiro. No consintaz que s’amorte a memoria… no, turiasonenses, nunca no oblidez a nuestra memoria, recuperaz-la e aimaz-la perque asinas bos n’alcordarez de busaltros mesmos, bos recuperarez e bos aimarez. Bos encomendamos a costodia de o nuestro erenzio, de os nuestros benerables bercaminos, de os nuestros fogarils… Bi’n abrá prou con que ricordez os nombres nuestros. (www.lanzadera.com/moshedeportella).
 

 

 

| Presentazión | “Tornator” u a Tornata | A Comunidat  Chodiga| O bico chodigo | Bideos (modem) (ADSL) | Breu relato istorico |